جواد خیابانی در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.

جواد خیابانی در غم از دست دادن برادرش عزادار شد.