بانک مرکزی نسبت به گزارش دو روزنامه درباره رقم تورم مهر ۱۴۰۲ جوابیه منتشر کرد.

بانک مرکزی نسبت به گزارش دو روزنامه درباره رقم تورم مهر ۱۴۰۲ جوابیه منتشر کرد.