راغفر، اقتصاددان واستاد دانشگاه الزهرا بر این باور است که برای جهش تولید پیش از همه باید سیستم بانکی را اصلاح کرد و اکنون با چنین ساختار اقتصادی جهش تولید رخ نمی دهد بلکه تولیدکنندگان و مردم با تصمیم عقلایی به سمت بازارهای پر سودترمانند ارز و طلا و ……

راغفر، اقتصاددان واستاد دانشگاه الزهرا بر این باور است که برای جهش تولید پیش از همه باید سیستم بانکی را اصلاح کرد و اکنون با چنین ساختار اقتصادی جهش تولید رخ نمی دهد بلکه تولیدکنندگان و مردم با تصمیم عقلایی به سمت بازارهای پر سودترمانند ارز و طلا و … می روند. مسیری که سیاستگذاران به آنها نشان می دهند!