استاندار کرمان گفت: جهش تولید یعنی افزایش سرعت رونق تولید که بدین منظور باید به درک مشترکی از مسائل و روشها برسیم و در فرآیند صدور مجوزها تسریع شود….

استاندار کرمان گفت: جهش تولید یعنی افزایش سرعت رونق تولید که بدین منظور باید به درک مشترکی از مسائل و روشها برسیم و در فرآیند صدور مجوزها تسریع شود.