همه شاخص های مهم بورسی جهان صعودی شدند.

همه شاخص های مهم بورسی جهان صعودی شدند.