رکنا: اکثریت مردم جهان به گرمایش و تغییرات اقلیمی تفاوت دقیقی ندارند و تصور می کنند اگر دمای زمین چند درجه گرمتر یا سردتر باشد تاثیر زیادی بر زندگی روزمره نمی تواند داشته باشد. حقیقت این است که این تفکر درست نیست….

رکنا: اکثریت مردم جهان به گرمایش و تغییرات اقلیمی تفاوت دقیقی ندارند و تصور می کنند اگر دمای زمین چند درجه گرمتر یا سردتر باشد تاثیر زیادی بر زندگی روزمره نمی تواند داشته باشد. حقیقت این است که این تفکر درست نیست.