معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مقتدر از دل جامعه توانمند بیرون می‌آید، گفت: وظیفه دولت و دستگاه‌های قانونگذار است که زمینه را برای فعالیت نهاد‌های مردمی فراهم کنند….

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت مقتدر از دل جامعه توانمند بیرون می‌آید، گفت: وظیفه دولت و دستگاه‌های قانونگذار است که زمینه را برای فعالیت نهاد‌های مردمی فراهم کنند.