سخنگوی سازمان غذا و دارو مطرح کرد: پزشکان در تجویز دارو رعایت کنند، ما هنوز به اوج پیک پنجم نرسیدیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو مطرح کرد: پزشکان در تجویز دارو رعایت کنند، ما هنوز به اوج پیک پنجم نرسیدیم.