سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بیمار کرجی و بیماران مشابه باید بدون پرداخت پول ترخیص شوند و دیگر نیازی به پرداخت وجه نیست.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بیمار کرجی و بیماران مشابه باید بدون پرداخت پول ترخیص شوند و دیگر نیازی به پرداخت وجه نیست.