افغانستان وضعیتی پیچیده‌تر از قبل یافته است. روز جمعه ۱۲ شهریور قرار بود دولت و سیستم حکمرانی طالبان بر افغانستان پیش یا پس از برگزاری نمازجمعه اعلام شود. این اتفاق رخ نداد….

افغانستان وضعیتی پیچیده‌تر از قبل یافته است. روز جمعه ۱۲ شهریور قرار بود دولت و سیستم حکمرانی طالبان بر افغانستان پیش یا پس از برگزاری نمازجمعه اعلام شود. این اتفاق رخ نداد.