حمله عراق به ایران، ملی پوشان فوتبال را هم تحت تاثیر خود قرار داد.

حمله عراق به ایران، ملی پوشان فوتبال را هم تحت تاثیر خود قرار داد.