پوتین با بالگرد به ماریوپل که نیروهای روسی آن را از نیروهای اوکراینی گرفته و تحت کنترل خود درآورده‌اند، سفر کرد. او با وسیله نقلیه در خیابان‌های این شهر واقع در منطقه دونتسک رانندگی کرد و در چندین نقطه توقف داشت….

پوتین با بالگرد به ماریوپل که نیروهای روسی آن را از نیروهای اوکراینی گرفته و تحت کنترل خود درآورده‌اند، سفر کرد. او با وسیله نقلیه در خیابان‌های این شهر واقع در منطقه دونتسک رانندگی کرد و در چندین نقطه توقف داشت.