وحید امیری مراحل تمرین گروهی پرسپولیس را سپری کرد و می‌تواند در مقابل فولاد به میدان برود.

وحید امیری مراحل تمرین گروهی پرسپولیس را سپری کرد و می‌تواند در مقابل فولاد به میدان برود.