علیرضا بیرانوند در دقیقه ۴۳ بازی پرسپولیس مقابل آلومینیوم با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شد.

علیرضا بیرانوند در دقیقه ۴۳ بازی پرسپولیس مقابل آلومینیوم با کارت قرمز مستقیم داور اخراج شد.