نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد جمهوری خواهان پیشتاز انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا هستند.

نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد جمهوری خواهان پیشتاز انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا هستند.