وزارت دفاع جمهوری آذربایجان انتشار برخی گزارش‎ها را درباره استفاده از حریم هوایی این کشور علیه ایران رد کرد.

وزارت دفاع جمهوری آذربایجان انتشار برخی گزارش‎ها را درباره استفاده از حریم هوایی این کشور علیه ایران رد کرد.