همایش بیلد ۲۰۲۰ سرانجام به‌پایان رسید و مایکروسافت چندین خبر مهم به‌ویژه برای توسعه‌دهندگان اعلام کرد که درادامه، آن‌ها بررسی را می‌کنیم.

جمع بندی کنفرانس بیلد 2020 مایکروسافت

همایش بیلد ۲۰۲۰ سرانجام به‌پایان رسید و مایکروسافت چندین خبر مهم به‌ویژه برای توسعه‌دهندگان اعلام کرد که درادامه، آن‌ها بررسی را می‌کنیم.