در روزهای کرونایی برخی خیابان‌های پاکسازی شده پایتخت به مامنی برای تجمع معتادین و کارتن خواب‌ها تبدیل شده اما چه کسی متولی نگهداری از این افراد در روزهای پرخطر کروناست؟…

در روزهای کرونایی برخی خیابان‌های پاکسازی شده پایتخت به مامنی برای تجمع معتادین و کارتن خواب‌ها تبدیل شده اما چه کسی متولی نگهداری از این افراد در روزهای پرخطر کروناست؟