- شهریاریها - https://www.shahriariha.com -

جمعیت شهرشتان برحسب جنس و تفکیک ساکن

جدول آمار جمعیت مزدان و زنان در شهرستان شهریار

جمعیت

نفر

1

کل جمعیت شهرستان

6244440

2

کل جمعیت مردان

318659

3

کل جمعیت زنان

305781

4

مساحت شهرستان

302000

5

جمعیت روستا های شهرستان شهریار

50003