جدول آمار جمعیت مزدان و زنان در شهرستان شهریار جمعیت نفر 1 کل جمعیت شهرستان 6244440 2 کل جمعیت مردان 318659 3 کل جمعیت زنان 305781 4 مساحت شهرستان 302000 5 جمعیت روستا های شهرستان شهریار 50003

جدول آمار جمعیت مزدان و زنان در شهرستان شهریار

جمعیت

نفر

1

کل جمعیت شهرستان

6244440

2

کل جمعیت مردان

318659

3

کل جمعیت زنان

305781

4

مساحت شهرستان

302000

5

جمعیت روستا های شهرستان شهریار

50003