عضو شورای ملی زعفران گفت: هیچ تشکلی برای خرید مازاد پیاز زعفران در کشور وجود ندارد و کشاورزان مجبور به فروش پیاز زعفران به دلالان هستند.

عضو شورای ملی زعفران گفت: هیچ تشکلی برای خرید مازاد پیاز زعفران در کشور وجود ندارد و کشاورزان مجبور به فروش پیاز زعفران به دلالان هستند.