عکس مهدی هاشمی و همسر دومش مهنوش صادقی در ارتفاعات تهران منتشر شد.

عکس مهدی هاشمی و همسر دومش مهنوش صادقی در ارتفاعات تهران منتشر شد.