جلسه مشترک مدیران سازمانهای تابعه و مناطق و نواحی شهرداری
جلسه مشترک مدیران سازمانهای تابعه و مناطق و نواحی شهرداری

شهریاریها : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهریاربه نقل از معاونت خدمات شهر و امور مناطق: جلسه مشترک مدیران عامل سازمانهای تابعه و مدیران مناطق و نواحی با حضور زارعی نژاد معاون اداری و مالی ، باغبانی عضو محترم شورای اسلامی شهر، ولیانی ریاست محترم اداره بازرسی ، نماینده اداره حراست و جناب آقای مهربان مشاور […]

شهریاریها : پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شهریاربه نقل از معاونت خدمات شهر و امور مناطق:

جلسه مشترک مدیران عامل سازمانهای تابعه و مدیران مناطق و نواحی با حضور زارعی نژاد معاون اداری و مالی ، باغبانی عضو محترم شورای اسلامی شهر، ولیانی ریاست محترم اداره بازرسی ، نماینده اداره حراست و جناب آقای مهربان مشاور شهردار در سالن کنفرانس معاونت خدمات شهر و امور مناطق برگزار و بعد از بحث و بررسی مصوباتی در خصوص نحوه درآمد زایی و پیش بینی جهت بودجه سال 1392 به تصویب رسید.