جلسه ستاد مدیریت بحران تهران برگزار شد.

جلسه ستاد مدیریت بحران تهران برگزار شد.