جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور و اعضای این ستاد چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد….

جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور و اعضای این ستاد چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.