رکنا: رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه باید با جلب اعتماد و اطمینان مردم به سازمان نظام مهندسی، در مسیر نظام مند کردن ساخت و سازها گام برداشت، این اقدام را برای ترمیم نگاه مردم به این سازمان ضروری دانست….

رکنا: رئیس کل دادگستری استان یزد با تاکید بر اینکه باید با جلب اعتماد و اطمینان مردم به سازمان نظام مهندسی، در مسیر نظام مند کردن ساخت و سازها گام برداشت، این اقدام را برای ترمیم نگاه مردم به این سازمان ضروری دانست.