سرمربی تیم بسکتبال نامی نو اصفهان گفت: فینال بسیار سختی برای سومی جنگیدن است، چرا که تیم ها چیزی برای از دست دادن ندارند و برای قرار گرفتن روی حداقل سکوی سوم رقابت می کنند….

سرمربی تیم بسکتبال نامی نو اصفهان گفت: فینال بسیار سختی برای سومی جنگیدن است، چرا که تیم ها چیزی برای از دست دادن ندارند و برای قرار گرفتن روی حداقل سکوی سوم رقابت می کنند.