عکسی کمتر دیده شده از جشن تولد یکی از فرزندان مظفرالدین شاه را منتشر شد.

عکسی کمتر دیده شده از جشن تولد یکی از فرزندان مظفرالدین شاه را منتشر شد.