فروش شرکت کوزوپارس، اکنون بهترین فرصت را برای خرید واحدهای تجاری فاز 11 شهر پردیس ایجاد کرده است

فروش شرکت کوزوپارس، اکنون بهترین فرصت را برای خرید واحدهای تجاری فاز 11 شهر پردیس ایجاد کرده است