مرگ یک کوهنورد حرفه ای در خانه اش، تیم جنایی را با یک معما روبه رو کرده است.  

مرگ یک کوهنورد حرفه ای در خانه اش، تیم جنایی را با یک معما روبه رو کرده است.