جسد چوپان ۶۲ ساله آستارایی پس از سه روز جستجو در منطقه کوهستانی لوندویل آستارا پیدا شد.

جسد چوپان ۶۲ ساله آستارایی پس از سه روز جستجو در منطقه کوهستانی لوندویل آستارا پیدا شد.