شب آخر ماه رمضان همواره شب بسیار مبارکى است و براى این شب چندین عمل وارد است.

شب آخر ماه رمضان همواره شب بسیار مبارکى است و براى این شب چندین عمل وارد است.