امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ بخش خصوصی احداث و بهره‌برداری از پنج طرح بزرگراهی کشور را از طریق مشارکت با دولت برعهده خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، امیرمحمود غفاری در این باره اظهار کرد:‌ در راستای حضور بخش خص…

امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ بخش خصوصی احداث و بهره‌برداری از پنج طرح بزرگراهی کشور را از طریق مشارکت با دولت برعهده خواهد گرفت. به گزارش ایسنا، امیرمحمود غفاری در این باره اظهار کرد:‌ در راستای حضور بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی کشور، این…