سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: راه‌کارهای ارتقا و توسعه روابط عالی تهران و مسکو در بخش انرژی هسته‌ای توسط رئیسی و پوتین مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد: راه‌کارهای ارتقا و توسعه روابط عالی تهران و مسکو در بخش انرژی هسته‌ای توسط رئیسی و پوتین مورد بررسی قرار گرفت.