بر اساس گزارشی از پنتاگون، آستین در جریان گفتگو با شویگو "بر برقراری آتش بس فوری در اوکراین و بر اهمیت حفظ خطوط ارتباطی تاکید کرد." این تماس اولین گفتگوی دو مقام از 18 فوریه، قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه است….

بر اساس گزارشی از پنتاگون، آستین در جریان گفتگو با شویگو "بر برقراری آتش بس فوری در اوکراین و بر اهمیت حفظ خطوط ارتباطی تاکید کرد." این تماس اولین گفتگوی دو مقام از 18 فوریه، قبل از آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه است.