عضو تیم ملی بوکس کشور در حادثه‌ای هولناک با ضربات چاقو به قتل رسید.

عضو تیم ملی بوکس کشور در حادثه‌ای هولناک با ضربات چاقو به قتل رسید.