دادستان کرمانشاه درباره حادثه فوت زن کپر نشین حین تخریب سازه غیرمجاز توسط شهرداری توضیحاتی ارائه داد که در ادامه مشاهده می‌کنید.

دادستان کرمانشاه درباره حادثه فوت زن کپر نشین حین تخریب سازه غیرمجاز توسط شهرداری توضیحاتی ارائه داد که در ادامه مشاهده می‌کنید.