رییس مجلس شورای ضمن تشریح جزئیات گشایش اقتصادی در کشور، گفت: بدون قوی شدن تک تک مردم نه ایران قوی می‌شود و نه دولت قوی خواهد شد.

رییس مجلس شورای ضمن تشریح جزئیات گشایش اقتصادی در کشور، گفت: بدون قوی شدن تک تک مردم نه ایران قوی می‌شود و نه دولت قوی خواهد شد.