دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: به زودی بر اساس محاسبات کارشناسان به طبقات پایین به میزان ۴۰۰ هزار تومان و برای طبقات بالا نیز ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر داده می شود که البته باید تاکید داشت که این ارقام هنوز قطعی نیست و بر اساس محاسبات و ب…

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: به زودی بر اساس محاسبات کارشناسان به طبقات پایین به میزان ۴۰۰ هزار تومان و برای طبقات بالا نیز ۳۰۰ هزار تومان به هر نفر داده می شود که البته باید تاکید داشت که این ارقام هنوز قطعی نیست و بر اساس محاسبات و برآورد کارشناسان است.