رئیس انستیتو پاستور ایران به تشریح جزئیات واکسن مقابله با کرونا که در دستور کار این انستیتو می‌باشد، پرداخت.

رئیس انستیتو پاستور ایران به تشریح جزئیات واکسن مقابله با کرونا که در دستور کار این انستیتو می‌باشد، پرداخت.