در نامه رئیس‌جمهوری آمریکا به الهام علی اف آمده است: اکنون لحظه امیدواری و فرصت مهمی برای ایجاد صلح پایدار در قفقاز جنوبی است.

در نامه رئیس‌جمهوری آمریکا به الهام علی اف آمده است: اکنون لحظه امیدواری و فرصت مهمی برای ایجاد صلح پایدار در قفقاز جنوبی است.