مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران درباره واکسن پاستوکووک کودکان توضیحاته ارائه کرد.

مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران درباره واکسن پاستوکووک کودکان توضیحاته ارائه کرد.