​توشیمیتسو موته‌گی وزیر خارجه ژاپن که قرار است فردا به تهران بیاید، بعد از ظهر امروز شنبه به دیدار مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق رفت.

​توشیمیتسو موته‌گی وزیر خارجه ژاپن که قرار است فردا به تهران بیاید، بعد از ظهر امروز شنبه به دیدار مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق رفت.