معاون رئیس جمهور آمریکا گفت:آمریکا به اسرائیل و امنیت آن پایبند است.

معاون رئیس جمهور آمریکا گفت:آمریکا به اسرائیل و امنیت آن پایبند است.