حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با عثمان صالح محمد وزیر خارجه اریتره در نیویورک دیدار و درباره همکاری‌ها در شاخ آفریقا رایزنی کردند…

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با عثمان صالح محمد وزیر خارجه اریتره در نیویورک دیدار و درباره همکاری‌ها در شاخ آفریقا رایزنی کردند