گارد ساحلی کویت هشت ملوان ایرانی را دستگیر کرده است.

گارد ساحلی کویت هشت ملوان ایرانی را دستگیر کرده است.