تغییرات در دستورالعمل جدید بازارگردانی، در راستای ایفای کارآتر وظایف بازارگردان‌ها در سه حوزه اصلی تعهد به‌افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تحدید دامنه نوسان قیمت آن است. در این مسیر تفویض اختیاراتی به‌بورس و فرابورس به‌منظور تسریع …

تغییرات در دستورالعمل جدید بازارگردانی، در راستای ایفای کارآتر وظایف بازارگردان‌ها در سه حوزه اصلی تعهد به‌افزایش نقدشوندگی، تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار و تحدید دامنه نوسان قیمت آن است. در این مسیر تفویض اختیاراتی به‌بورس و فرابورس به‌منظور تسریع در انجام امور و نظارت بهینه بازار انجام شده است.