فردی که تیراندازی کرده ساکن نجف‌آباد و کارمند یکی از  شرکت‌های نفتی جنوب بود که برای پیگیری مطالبات شخصی به تهران آمده بود.

فردی که تیراندازی کرده ساکن نجف‌آباد و کارمند یکی از  شرکت‌های نفتی جنوب بود که برای پیگیری مطالبات شخصی به تهران آمده بود.