عامل جنایت قتل اکبر لیموچی سوار بر خودرو ال 90 به محل جنایت آمد و با ورود به کافه مقتول را به قتل رساند.

عامل جنایت قتل اکبر لیموچی سوار بر خودرو ال 90 به محل جنایت آمد و با ورود به کافه مقتول را به قتل رساند.