توافق امریکا برای ارتقای راداری هواپیماهای جاسوسی عربستان سعودی و فروش رادارهای پیشرفته به امارات متحده عربی به منظور حفظ امنیت منطقه انجام شد ….

توافق امریکا برای ارتقای راداری هواپیماهای جاسوسی عربستان سعودی و فروش رادارهای پیشرفته به امارات متحده عربی به منظور حفظ امنیت منطقه انجام شد .